دبیر نـهاد مـردمی رسـالت استان به همراه تیم مشاوره وراهنمایی شهرستان بهارولالجین در جلسـه ای با فرماندار این شهرستان به تشریح فعالـیت های نـهاد مردمی رسالت والـگوی تعالی اجتماعی رسـالت پرداخـت وگفت: خانواده بزرگ رسالت شرایط بهره مندی همه اعضا ازظرفیت این الگو رابه صورت غیر حضوری فراهم کرده است.در ادامه، نباتی فرماندار بهارولالجین با قدردانی ازعملکرد نهادمردمی رسالت گفت: این فعالیت ها زمینه حمایت از تولید داخلی وکارآفرینی در جهت اشتغالزایی خردورونق کسب وکار را فراهم می کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!