محلات آسیب دیده استان تهران

منطقه 1 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 1  امام زاده قاسم مشاهده روی نقشه 21,01,01,01
تهران تهران 1  چیذر مشاهده روی نقشه 21,01,01,02
تهران تهران 1 دانشگاه مشاهده روی نقشه 21,01,01,03
تهران تهران 1 دربند مشاهده روی نقشه 21,01,01,04
تهران تهران 1 قیطریه مشاهده روی نقشه 21,01,01,05
تهران تهران 1 گلابدره مشاهده روی نقشه 21,01,01,06
منطقه 2 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 2 تیموری مشاهده روی نقشه 21,01,02,01
تهران تهران 2 دریا مشاهده روی نقشه 21,01,02,02
تهران تهران 2 شهرک قدس مشاهده روی نقشه 21,01,02,03
تهران تهران 2 فرحزاد مشاهده روی نقشه 21,01,02,04
منطقه 3 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 3 حسن آباد مشاهده روی نقشه 21,01,03,01
تهران تهران 3 ده ونک مشاهده روی نقشه 21,01,03,02
تهران تهران 3 زرگنده مشاهده روی نقشه 21,01,03,03
تهران تهران 3 صدر مشاهده روی نقشه 21,01,03,04
منطقه 4 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 4 جوادیه مشاهده روی نقشه 21,01,04,01
تهران تهران 4 شمیران نو مشاهده روی نقشه 21,01,04,02
تهران تهران 4 گلشن مشاهده روی نقشه 21,01,04,03
تهران تهران 4 نارمک مشاهده روی نقشه 21,01,04,04
منطقه 5 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 5 اندیشه مشاهده روی نقشه 21,01,05,01
تهران تهران 5 بهاران مشاهده روی نقشه 21,01,05,02
تهران تهران 5 حصارک مشاهده روی نقشه 21,01,05,03
تهران تهران 5 کن مشاهده روی نقشه 21,01,05,04
منطقه 6 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 6 جمالزاده مشاهده روی نقشه 21,01,06,01
منطقه 7 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 7 ارامنه مشاهده روی نقشه 21,01,07,01
تهران تهران 7 حشمتیه مشاهده روی نقشه 21,01,07,02
تهران تهران 7 خواجه نصیر- حقوقی مشاهده روی نقشه 21,01,07,03
تهران تهران 7 خواجه نظام الملک مشاهده روی نقشه 21,01,07,04
تهران تهران 7 دبستان و قصر مشاهده روی نقشه 21,01,07,05
تهران تهران 7 دهقان گرگان مشاهده روی نقشه 21,01,07,06
تهران تهران 7 شارق مشاهده روی نقشه 21,01,07,07
تهران تهران 7 شاهد مشاهده روی نقشه 21,01,07,08
تهران تهران 7 کاج مشاهده روی نقشه 21,01,07,09
تهران تهران 7 مجیدیه مشاهده روی نقشه 21,01,07,10
تهران تهران 7 نظام آباد مشاهده روی نقشه 21,01,07,11
منطقه 8 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 8 تسلیحات مشاهده روی نقشه 21,01,08,01
تهران تهران 8 زرکش مشاهده روی نقشه 21,01,08,02
تهران تهران 8 سبلان مشاهده روی نقشه 21,01,08,03
تهران تهران 8 کرمان مشاهده روی نقشه 21,01,08,04
تهران تهران 8 لشگر مشاهده روی نقشه 21,01,08,05
تهران تهران 8 مجیدیه مشاهده روی نقشه 21,01,08,06
تهران تهران 8 وحیدیه مشاهده روی نقشه 21,01,08,07
منطقه 9 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 9 استاد معین مشاهده روی نقشه 21,01,09,01
تهران تهران 9 امامزاده عبدالله مشاهده روی نقشه 21,01,09,02
تهران تهران 9 دستغیب مشاهده روی نقشه 21,01,09,03
تهران تهران 9 دکتر هوشیار مشاهده روی نقشه 21,01,09,04
تهران تهران 9 سرآسیاب مهرآباد مشاهده روی نقشه 21,01,09,05
تهران تهران 9 شمشیری مشاهده روی نقشه 21,01,09,06
تهران تهران 9 محله صنعتی فتح مشاهده روی نقشه 21,01,09,07
تهران تهران 9 مهراباد جنوبی مشاهده روی نقشه 21,01,09,08
منطقه 10 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 10 امام خمینی مشاهده روی نقشه 21,01,10,01
تهران تهران 10 بریانک مشاهده روی نقشه 21,01,10,02
تهران تهران 10 جی مشاهده روی نقشه 21,01,10,03
تهران تهران 10 زنجان مشاهده روی نقشه 21,01,10,04
تهران تهران 10 سلسبیل مشاهده روی نقشه 21,01,10,05
تهران تهران 10 سلیمانی مشاهده روی نقشه 21,01,10,06
تهران تهران 10 شبیری مشاهده روی نقشه 21,01,10,07
تهران تهران 10 کارون مشاهده روی نقشه 21,01,10,08
تهران تهران 10 مرتضوی مشاهده روی نقشه 21,01,10,09
تهران تهران 10 هاشمی مشاهده روی نقشه 21,01,10,10
تهران تهران 10 هفت چنار مشاهده روی نقشه 21,01,10,11
منطقه 11 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 11 اسکندری مشاهده روی نقشه 21,01,11,01
تهران تهران 11 امیریه مشاهده روی نقشه 21,01,11,02
تهران تهران 11 انبارنفت مشاهده روی نقشه 21,01,11,03
تهران تهران 11 انقلاب مشاهده روی نقشه 21,01,11,04
تهران تهران 11 آگاهی مشاهده روی نقشه 21,01,11,05
تهران تهران 11 جمهوری مشاهده روی نقشه 21,01,11,06
تهران تهران 11 حر مشاهده روی نقشه 21,01,11,07
تهران تهران 11 حشمت الدوله مشاهده روی نقشه 21,01,11,08
تهران تهران 11 راه آهن مشاهده روی نقشه 21,01,11,09
تهران تهران 11 سلامت مشاهده روی نقشه 21,01,11,10
تهران تهران 11 شیخ هادی مشاهده روی نقشه 21,01,11,11
تهران تهران 11 عباسی مشاهده روی نقشه 21,01,11,12
تهران تهران 11 مخصوص مشاهده روی نقشه 21,01,11,13
تهران تهران 11 منیریه مشاهده روی نقشه 21,01,11,14
تهران تهران 11 هلال احمر مشاهده روی نقشه 21,01,11,15
منطقه 12 تهران

شهردار :  مسعود کرمانی

محله
   جمعیت کل
  جمعیت زنان
   جمعیت مردان
    جمعیت خانوار
مساحت (هکتار)
آبشار 22,250 11,217 11,033 7,380 78,3961

پامنار 2,932 1,520 1,412 977  120,7474
امامزاده یحیی 14,024 7,124 6,900 4,562  67,9997
ایران 22,044 11,337 10,707 7,286  120,4439
بازار 6,179 3,220 2,959 2,106  157,6566
بهارستان 16,505 8,491 8,014 5,521  155,1010
تختی 22,144 11,158 10,986 7,207  85,8727
دروازه شمیران 33,297 16,563 16,734 10,596  122,0579
سنگلج 26,829 13,650 13,179 8,814  162,3478
شهید هرندی 22,720 11,637 11,083 7,469  172,5882
فردوسی 8,467 4,345 4,122 2,768  207,5295
قیام 18,190 9,361 8,829 5,952  68,8820
کوثر 24,030 12,314 11,716 7,868  81,6946
جمع کل 239,611 121,937 117,674 78,506  1600,8235

بیمه سلامت محله

75%

پروژه اشتغال محله

35%

پروژه ورزش محله

26%

پروژه مسکن محله

32%
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 12 امامزاده یحیی مشاهده روی نقشه 21,01,12,01
تهران تهران 12 پامنار مشاهده روی نقشه 21,01,12,02
تهران تهران 12 تختی مشاهده روی نقشه 21,01,12,03
تهران تهران 12 سنگلج مشاهده روی نقشه 21,01,12,04
تهران تهران 12 سیروس مشاهده روی نقشه 21,01,12,05
تهران تهران 12 کوثر مشاهده روی نقشه 21,01,12,06
تهران تهران 12 هرندی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07
تهران تهران 12 هرندی 1 1 بهاران شرقی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,01,01
تهران تهران 12 هرندی 1 2 ادیب مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,01,02
تهران تهران 12 هرندی 1 3 انوری مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,01,03
تهران تهران 12 هرندی 1 4 بهاران غربی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,01,04
تهران تهران 12 هرندی 2 1 بنفشه، بادرخت، سوم، چهارم، دوم تا تقاطع شوشتری مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,01
تهران تهران 12 هرندی 2 2 شهید پور الله وردی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,02
تهران تهران 12 هرندی 2 3 شهید آقداشی اول مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,03
تهران تهران 12 هرندی 2 4 شهید آقداشی دوم مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,04
تهران تهران 12 هرندی 2 5  باغ انگوری تا تقاطع زالی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,05
تهران تهران 12 هرندی 2 6  شهید ابراهیمی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,06
تهران تهران 12 هرندی 2 7 شهید آذرنیا مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,07
تهران تهران 12 هرندی 2 8 عباسی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,08
تهران تهران 12 هرندی 2 9 شهید زالی قهی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,09
تهران تهران 12 هرندی 2 10 یخچال مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,10
تهران تهران 12 هرندی 2 11 هاشمی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,11
تهران تهران 12 هرندی 2 12 جناب مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,12
تهران تهران 12 هرندی 2 13  هاشمی، هشتم، هفتم، ششم، پنجم، چهارم اول مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,13
تهران تهران 12 هرندی 2 14 لایق مهربانی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,14
تهران تهران 12 هرندی 2 15 ذولقدر مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,15
تهران تهران 12 هرندی 2 16 حیرانی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,16
تهران تهران 12 هرندی 2 17 قربانی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,17
تهران تهران 12 هرندی 2 18 مرتضوی مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,18
تهران تهران 12 هرندی 2 19  شاکری مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,19
تهران تهران 12 هرندی 2 20 کثیری مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,20
تهران تهران 12 هرندی 2 21 شیخ الاسلام، دوم، اول مشاهده روی نقشه 21,01,12,07,02,21
تهران تهران 12 هرندی 2 22 دومتری جعفری دوم 21,01,12,07,02,22
تهران تهران 12 هرندی 2 23 دومتری جعفری اول 21,01,12,07,02,23
تهران تهران 12 هرندی 2 24 دومتری جعفری سوم 21,01,12,07,02,24
تهران تهران 12 هرندی 2 25 شهید مالکی جنوب اول 21,01,12,07,02,25
تهران تهران 12 هرندی 2 26  فروردین 21,01,12,07,02,26
تهران تهران 12 هرندی 2 27 شهید همافرد، یکم 21,01,12,07,02,27
تهران تهران 12 هرندی 2 28 آذر اول 21,01,12,07,02,28
تهران تهران 12 هرندی 2 29 آذر دوم 21,01,12,07,02,29
تهران تهران 12 هرندی 2 30 آذر سوم 21,01,12,07,02,30
تهران تهران 12 هرندی 2 31 آذر چهارم 21,01,12,07,02,31
تهران تهران 12 هرندی 2 32 شهید نوروزی 21,01,12,07,02,32
تهران تهران 12 هرندی 2 33  لاله 21,01,12,07,02,33
تهران تهران 12 هرندی 2 34 چنگیزپور 21,01,12,07,02,34
تهران تهران 12 هرندی 2 35 ستاری 21,01,12,07,02,35
تهران تهران 12 هرندی 2 36 بنفشه 21,01,12,07,02,36
تهران تهران 12 هرندی 2 37    نیلوفر 21,01,12,07,02,37
تهران تهران 12 هرندی 2 38  خورشید 21,01,12,07,02,38
تهران تهران 12 هرندی 2 39 محرابی 21,01,12,07,02,39
تهران تهران 12 هرندی 2 40 صابونچی 21,01,12,07,02,40
تهران تهران 12 هرندی 2 41 اکبرنیا 21,01,12,07,02,41
تهران تهران 12 هرندی 2 42 رخشانی 21,01,12,07,02,42
تهران تهران 12 هرندی 2 43  شهید هرندی دوم 21,01,12,07,02,43
تهران تهران 12 هرندی 3 1 وحیدی طلب، اول 21,01,12,07,03,1
تهران تهران 12 هرندی 3 2 صادق 21,01,12,07,03,2
تهران تهران 12 هرندی 3 3  ورزش، از تقاطع بهاران تا تقاطع شهید زالی 21,01,12,07,03,3
تهران تهران 12 هرندی 3 4  معصومی-از تقاطع شهید قاسمی تا تقاطع ورزش 21,01,12,07,03,4
تهران تهران 12 هرندی 3 5 شهید کربلایی باقر به علاوه سه فرعی 21,01,12,07,03,5
تهران تهران 12 هرندی 3 6 شهید الماسیان 21,01,12,07,03,6
تهران تهران 12 هرندی 3 7 شهید ملاحسین چاوشی، سوم تا فرعی اول 21,01,12,07,03,7
تهران تهران 12 هرندی 3 8 شهید الماسیان از فرعی اول تا تقاطع انگوری، جواهری 21,01,12,07,03,8
تهران تهران 12 هرندی 3 9  شهید وحیدی طلب 21,01,12,07,03,9
تهران تهران 12 هرندی 3 10 جوان دوست سرا، اول 21,01,12,07,03,10
تهران تهران 12 هرندی 3 11 شهید تاجی 21,01,12,07,03,11
تهران تهران 12 هرندی 4 1 شهید رهکویی 21,01,12,07,04,1
تهران تهران 12 هرندی 4 2 شهید حسینی 21,01,12,07,04,2
تهران تهران 12 هرندی 4 3 نصیری 21,01,12,07,04,3
تهران تهران 12 هرندی 4 4 شهید کریمی 21,01,12,07,04,4
تهران تهران 12 هرندی 4 5  توکلی، دوم، سوم، محمدی، اول 21,01,12,07,04,5
تهران تهران 12 هرندی 4 6 شهید نوروزی، اول، دوم 21,01,12,07,04,6
تهران تهران 12 هرندی 4 7 زمان پور، دوم، اول 21,01,12,07,04,7
تهران تهران 12 هرندی 4 8 شهید معروف خانی 21,01,12,07,04,8
تهران تهران 12 هرندی 4 9 شهید مقدسی 21,01,12,07,04,9
تهران تهران 12 هرندی 4 10 قالیشوها، اول، دوم 21,01,12,07,04,10
تهران تهران 12 هرندی 4 11 شوشتری، اول، چهارم، محب، اول 21,01,12,07,04,11
تهران تهران 12 هرندی 4 12 عظیمی 21,01,12,07,04,12
تهران تهران 12 هرندی 5 1 شهید مرادی 21,01,12,07,05,1
تهران تهران 12 هرندی 5 2 شهید قاسمی، سوم، چهارم 21,01,12,07,05,2
منطقه 13 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 13 اسدی مشاهده روی نقشه 21,01,13,01
تهران تهران 13 دهقان مشاهده روی نقشه 21,01,13,02
تهران تهران 13 زاهد گیلانی مشاهده روی نقشه 21,01,13,03
تهران تهران 13 صفا مشاهده روی نقشه 21,01,13,04
منطقه 14 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 14 جوادیه مشاهده روی نقشه 21,01,14,01
تهران تهران 14 چهارصد دستگاه مشاهده روی نقشه 21,01,14,02
تهران تهران 14 حسین آباد دولاب مشاهده روی نقشه 21,01,14,03
تهران تهران 14 دلگشا مشاهده روی نقشه 21,01,14,04
تهران تهران 14 دولاب مشاهده روی نقشه 21,01,14,05
تهران تهران 14 سرآسیاب دولاب مشاهده روی نقشه 21,01,14,06
تهران تهران 14 سیزده آبان مشاهده روی نقشه 21,01,14,07
تهران تهران 14 شاهین مشاهده روی نقشه 21,01,14,08
تهران تهران 14 شکوفه مشاهده روی نقشه 21,01,14,09
تهران تهران 14 شهدای گمنام مشاهده روی نقشه 21,01,14,10
تهران تهران 14 شیوا مشاهده روی نقشه 21,01,14,11
تهران تهران 14 صاحب الزمان مشاهده روی نقشه 21,01,14,12
تهران تهران 14 صد دستگاه مشاهده روی نقشه 21,01,14,13
تهران تهران 14 عارف مشاهده روی نقشه 21,01,14,14
تهران تهران 14 گذرگاه پایین دولاب مشاهده روی نقشه 21,01,14,15
تهران تهران 14 مینا مشاهده روی نقشه 21,01,14,16
منطقه 15 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 15 ابوذر شرقی مشاهده روی نقشه 21,01,15,01
تهران تهران 15 اتابک مشاهده روی نقشه 21,01,15,02
تهران تهران 15 اسلام آباد مشاهده روی نقشه 21,01,15,01
تهران تهران 15 بیسیم مشاهده روی نقشه 21,01,15,02
تهران تهران 15 رضویه مشاهده روی نقشه 21,01,15,01
تهران تهران 15 زهتابی 21,01,15,02
تهران تهران 15 شوش مشاهده روی نقشه 21,01,15,01
تهران تهران 15 طیب مشاهده روی نقشه 21,01,15,02
تهران تهران 15 مسگراباد مشاهده روی نقشه 21,01,15,01
تهران تهران 15 مطهری مشاهده روی نقشه 21,01,15,02
تهران تهران 15 مظاهری مشاهده روی نقشه 21,01,15,01
تهران تهران 15 مینایی 21,01,15,02
تهران تهران 15 ولیعصر 21,01,15,01
تهران تهران 15 هاشم اباد مشاهده روی نقشه 21,01,15,02
منطقه 16 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 16 باغ آذری مشاهده روی نقشه 21,01,16,01
تهران تهران 16 جوادیه مشاهده روی نقشه 21,01,16,02
تهران تهران 16 خزانه مشاهده روی نقشه 21,01,16,03
تهران تهران 16 شهرک بعثت مشاهده روی نقشه 21,01,16,04
تهران تهران 16 علی آباد جنوبی مشاهده روی نقشه 21,01,16,05
تهران تهران 16 علی آباد شمالی مشاهده روی نقشه 21,01,16,06
تهران تهران 16 نازی اباد مشاهده روی نقشه 21,01,16,07
منطقه 17 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 17 ابوذر غربی مشاهده روی نقشه 21,01,17,01
تهران تهران 17 امامزاده حسن مشاهده روی نقشه 21,01,17,02
تهران تهران 17 آذری مشاهده روی نقشه 21,01,17,03
تهران تهران 17 باغ خزانه مشاهده روی نقشه 21,01,17,04
تهران تهران 17 بلورسازی مشاهده روی نقشه 21,01,17,05
تهران تهران 17 جلیلی مشاهده روی نقشه 21,01,17,06
تهران تهران 17 زمزم مشاهده روی نقشه 21,01,17,07
تهران تهران 17 سجاد مشاهده روی نقشه 21,01,17,08
تهران تهران 17 گلچین مشاهده روی نقشه 21,01,17,09
تهران تهران 17 وصفنارد مشاهده روی نقشه 21,01,17,10
تهران تهران 17 یافت آباد مشاهده روی نقشه 21,01,17,11
منطقه 18 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 18 امام خمینی مشاهده روی نقشه 21,01,18,01
تهران تهران 18 بهداشت مشاهده روی نقشه 21,01,18,02
تهران تهران 18 تولید دارو مشاهده روی نقشه 21,01,18,03
تهران تهران 18 خلیج فارس جنوبی مشاهده روی نقشه 21,01,18,04
تهران تهران 18 خلیج فارس شمالی مشاهده روی نقشه 21,01,18,05
تهران تهران 18 سعید اباد مشاهده روی نقشه 21,01,18,06
تهران تهران 18 شاد آباد مشاهده روی نقشه 21,01,18,07
تهران تهران 18 شمس اباد مشاهده روی نقشه 21,01,18,08
تهران تهران 18 شهید رجایی مشاهده روی نقشه 21,01,18,09
تهران تهران 18 صاحب الزمان مشاهده روی نقشه 21,01,18,10
تهران تهران 18 صادقیه مشاهده روی نقشه 21,01,18,11
تهران تهران 18 فردوس مشاهده روی نقشه 21,01,18,12
تهران تهران 18 نوروز اباد مشاهده روی نقشه 21,01,18,13
تهران تهران 18 ولیعصر جنوبی مشاهده روی نقشه 21,01,18,14
تهران تهران 18 ولیعصر شمالی مشاهده روی نقشه 21,01,18,15
تهران تهران 18 هفده شهریور مشاهده روی نقشه 21,01,18,16
تهران تهران 18 یافت آباد جنوبی مشاهده روی نقشه 21,01,18,17
تهران تهران 18 یافت آباد شمالی مشاهده روی نقشه 21,01,18,18
منطقه 19 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 19 اسماعیل آباد مشاهده روی نقشه 21,01,19,01
تهران تهران 19 دولتخواه جنوبی مشاهده روی نقشه 21,01,19,02
تهران تهران 19 دولتخواه شمالی مشاهده روی نقشه 21,01,19,03
تهران تهران 19 شهید کاظمی مشاهده روی نقشه 21,01,19,04
تهران تهران 19 نعمت آباد مشاهده روی نقشه 21,01,19,05
منطقه 20 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 20 ابن بابویه مشاهده روی نقشه 21,01,20,01
تهران تهران 20 استخر مشاهده روی نقشه 21,01,20,02
تهران تهران 20 اقدسیه مشاهده روی نقشه 21,01,20,03
تهران تهران 20 بهشتی مشاهده روی نقشه 21,01,20,04
تهران تهران 20 تقی آباد مشاهده روی نقشه 21,01,20,05
تهران تهران 20 جوانمرد قصاب مشاهده روی نقشه 21,01,20,06
تهران تهران 20 حمزه آباد مشاهده روی نقشه 21,01,20,07
تهران تهران 20 دولت آباد مشاهده روی نقشه 21,01,20,08
تهران تهران 20 دیلمان مشاهده روی نقشه 21,01,20,09
تهران تهران 20 سرتخت مشاهده روی نقشه 21,01,20,10
تهران تهران 20 شهادت مشاهده روی نقشه 21,01,20,11
تهران تهران 20 صفاییه مشاهده روی نقشه 21,01,20,12
تهران تهران 20 ظهیراباد مشاهده روی نقشه 21,01,20,13
تهران تهران 20 عباس آباد مشاهده روی نقشه 21,01,20,14
تهران تهران 20 علایین مشاهده روی نقشه 21,01,20,15
تهران تهران 20 منصوریه و منگل مشاهده روی نقشه 21,01,20,16
تهران تهران 20 نفرآباد مشاهده روی نقشه 21,01,20,17
تهران تهران 20 ولی آباد مشاهده روی نقشه 21,01,20,18
منطقه 21 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 21 شهرک استقلال مشاهده روی نقشه 21,01,21,01
تهران تهران 21 چیتگر شمالی مشاهده روی نقشه 21,01,21,02
تهران تهران 21 وردآورد مشاهده روی نقشه 21,01,21,03
منطقه 22 تهران
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران تهران 22
اسلامشهر
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران اسلامشهر میان آباد مشاهده روی نقشه 21,02,01,01
تهران اسلامشهر امام حسین مشاهده روی نقشه 21,02,02,01
تهران اسلامشهر مظفریه مشاهده روی نقشه 21,02,03,01
تهران اسلامشهر ضیا آباد مشاهده روی نقشه 21,02,04,01
تهران اسلامشهر واوان مشاهده روی نقشه 21,02,05,01
تهران اسلامشهر سالور مشاهده روی نقشه 21,02,06,01
تهران اسلامشهر قائمیه مشاهده روی نقشه 21,02,07,01
تهران اسلامشهر جاده بالا مشاهده روی نقشه 21,02,08,01
باقرشهر
ردیف استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
312 تهران باقرشهر گلحصار مشاهده روی نقشه 21,12,01,01
بومهن
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران بومهن اوزون تپه مشاهده روی نقشه 21,13,01,01
تهران بومهن ترک آباد مشاهده روی نقشه 21,13,02,01
پاکدشت
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران پاکدشت زینبیه مشاهده روی نقشه 21,07,01,01
تهران پاکدشت کوچه وسعت(محله قوهه) مشاهده روی نقشه 21,07,02,01
تهران پاکدشت غرب علامه (غرب استاد شهریار) مشاهده روی نقشه 21,07,03,01
تهران پاکدشت حصار امیر مشاهده روی نقشه 21,07,04,01
تهران پاکدشت شهرک انقلاب مشاهده روی نقشه 21,07,05,01
تهران پاکدشت قرمز تپه مشاهده روی نقشه 21,07,06,01
تهران پاکدشت محله عرب ها مشاهده روی نقشه 21,07,07,01
پیشوا
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران پیشوا سرگل و گل عباس مشاهده روی نقشه 21,14,01,01
رباط کریم
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران رباط کریم پرندک مشاهده روی نقشه 21,11,01,01
تهران رباط کریم سفیدار مشاهده روی نقشه 21,11,02,01
شهرقدس
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران شهرقدس شهرک عزیزی مشاهده روی نقشه 21,03,01,01
تهران شهرقدس محمدآباد مشاهده روی نقشه 21,03,02,01
تهران شهرقدس شورای جنوبی مشاهده روی نقشه 21,03,03,01
تهران شهرقدس سرخه حصار مشاهده روی نقشه 21,03,04,01
تهران شهرقدس پشت استادیوم مشاهده روی نقشه 21,03,05,01
شهریار
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران شهریار محمد آباد مشاهده روی نقشه 21,06,01,01
تهران شهریار بردآباد شمالی 21,06,02,01
تهران شهریار برآباد جنوبی 21,06,03,01
تهران شهریار دینار آباد مشاهده روی نقشه 21,06,04,01
تهران شهریار نصیرآباد مشاهده روی نقشه 21,06,05,01
تهران شهریار ویره مشاهده روی نقشه 21,06,06,01
تهران شهریار بهار مشاهده روی نقشه 21,06,07,01
تهران شهریار گلستان مشاهده روی نقشه 21,06,08,01
تهران شهریار گمرک مشاهده روی نقشه 21,06,09,01
قرچک
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران قرچک داود آباد مشاهده روی نقشه 21,08,01,01
تهران قرچک مافی اباد مشاهده روی نقشه 21,08,02,01
تهران قرچک فردیس مشاهده روی نقشه 21,08,03,01
تهران قرچک محمدآباد مشاهده روی نقشه 21,08,04,01
تهران قرچک ولی آباد مشاهده روی نقشه 21,08,05,01
گلستان
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران گلستان سلطان آباد مشاهده روی نقشه 21,05,01,01
تهران گلستان   باغ مهندسین مشاهده روی نقشه 21,05,02,01
تهران گلستان قلعه میر 1 مشاهده روی نقشه 21,05,03,01
تهران گلستان حاشیه رودخانه شاد چای مشاهده روی نقشه 21,05,04,01
تهران گلستان قلعه میر 2 مشاهده روی نقشه 21,05,05,01
تهران گلستان قلعه میر 3 مشاهده روی نقشه 21,05,06,01
ملارد
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران ملارد طلاییه 21,10,01,01
تهران ملارد چمران مشاهده روی نقشه 21,10,02,01
تهران ملارد سرآسیاب مشاهده روی نقشه 21,10,03,01
تهران ملارد اطلس مشاهده روی نقشه 21,10,04,01
تهران ملارد جعفریه مشاهده روی نقشه 21,10,05,01
نسیم شهر
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران نسیم شهر همدانک مشاهده روی نقشه 21,09,01,01
تهران نسیم شهر اورین مشاهده روی نقشه 21,09,02,01
تهران نسیم شهر خیرآباد بالا مشاهده روی نقشه 21,09,03,01
تهران نسیم شهر خیرآباد پایین مشاهده روی نقشه 21,09,04,01
تهران نسیم شهر حصارک مشاهده روی نقشه 21,09,05,01
تهران نسیم شهر حصارک پایین مشاهده روی نقشه 21,09,06,01
تهران نسیم شهر نسیم شهر مشاهده روی نقشه 21,09,07,01
ورامین
استان شهرستان منطقه محله پهنه کوچه خیابان و محله لوکیشن کد
تهران ورامین قشلاق عمروآباد مشاهده روی نقشه 21,04,01,01
تهران ورامین لرآباد خیرآباد مشاهده روی نقشه 21,04,02,01
تهران ورامین گل تپه(شهرک مدرس) مشاهده روی نقشه 21,04,03,01
تهران ورامین سکینه بانو(محله امامزاده علی) مشاهده روی نقشه 21,04,04,01
تهران ورامین  ده شریفا مشاهده روی نقشه 21,04,05,01
تهران ورامین کارخانه قند مشاهده روی نقشه 21,04,06,01