امام جمعه شهمیرزاد همیاری اجتماعی را نیاز امروز جامعه عنوان کرد. ادب دبیر استان و مرادی رهیار شهمیرزاد در گفتگو با رحیمی زاده امام جمعه این شهرستان به معرفی الگوی تعالی اجتماعی رسالت و همچنین نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت پرداختند و رسیدن به سبک بهتر کار وزندگی به واسطه حمایت از مشاغل خرد و خانگی و همچنین جذب حامی را از مهمترین اهداف این الگو برشمردند. در ادامه امام جمعه شهمیرزاد نیزبا استقبال از فعالیت های الگوی تعالی اجتماعی رسالت، نیاز جامعه امروز به همیاری اجتماعی را بسیار پر رنگ دید و جنس فعالیت های مردم برای مردم را از بهترین کارها و موفق ترین الگوها دانست .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!