دبیر نهاد مردمی رسالت استان و رهیار محدوده شاهرود با بازوی مدیرعامل کارخانه سیمان این شهرستان به منظور بهره مندی کارکنان این کارخانه از فعالیت سامانه های نهاد مردمی رسالت گفتگو کردند. ادب با تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت و نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت ، در خصوص ظرفیت های بی شماری که می تواند به پیوند عمیق میان کارخانه سیمان شاهرود و دبیرخانه نهاد منجر شود، اشاره کرد. در ادامه بازوی با شناخت از سامانه های ام رسالت خواستار عضویت کارکنان کارخانه سیمان شاهرود در ام رسالت و بهره مندی از دیگر سامانه های نهاد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!