daneshgah
_

دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت:

دانشگاه توســعه اجتماعی رسالت از نوع دانشگاههای نسل چهارم است و مأموریت اصلی آن، فرهنگسازی و مدیریت دانش (اعم از مستندسازی، آموزش و پژوهش) در شبکه توسعه اجتماعی رسالت است.
مبتنی بر الگوی توسعه اجتماعی رسالت، علیرغم اینکه فرهنگسازی باید رویکرد حاکم بر همــه ســازمانهای راهبری (و سایر اعضای شبکه) باشد، ضرورت دارد تا سازمانی به‌طور تخصصی، هماهنگسازی
و ساماندهی اقدامات اعضای شبکه در این محور را برعهده بگیرد. بنابراین دانشگاه با استفاده از بسترهای اجتماعی ایجاد شده در سطح شبکه به‌دنبال آن است تا فرهنگ حاکم بر الگوی توسعه اجتماعی رسالت را در قالب تولیدات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و اطلاع‎رسانی در بین اعضای شبکه ترویج کند.
در بخش «مدیریت دانش» نیز کارویژه های دانشــگاه، مستندســازی دانش،آموزش و پژوهش می‌باشد. درخصوص قابلیتهای شایان ذکر دانشگاه در مدیریت دانش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بالاترین سطوح مدیریتی سازمانهای راهبری شبکه، نقشی محوری در آموزش و انتقال آخرین آموزههای سازمانی به افراد را دارند.

  • استفاده از بسترهای دیجیتال در ارائه آموزشهای غیرحضوری
  • اســتفاده از روشهای نوین آموزشــی در انتقال تجارب بین افــراد (نظیر کوچینگ، منتورینگ، اجتماع همپیشگان(cop) و )...
  • به‌روزرسانی مبانی آموزشی براساس بهرهبرداری از رسوبهای دانشی شکل گرفته در سطوح مختلف عملیاتی
  • بررسی تجارب شکل گرفته در مجموعه و استخراج آموزههای مدیریتی و سازمانی
  • همکاری و تبادل نظر با پژوهشگران و نهادهای بینالمللی فعال در حوزههای مرتبط
صفحه اصلیسوالات متداولارتباط با ما