partpng-min
_

شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت:

این شرکت دانش‌بنیان، یکی از سه شرکت برتر با مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار است که با تخصص پردازش اطلاعات مالی به فعالیت می‎پردازد. شرکت پارت با ایجاد سامانه مرآت، موضوع اعتبارسنجی اعضا و علاوه بر این، با تولید کتب و محتواهای مختلف، ارتقاء سواد مالی آنها را بر عهده گرفته است.

در الگوی اعتبارسنجی بکارگرفته شــده، ضمن تجزیه و تحلیل توان مالی و رفتارهای اعتباری، به‌تدریج سرمایه های اجتماعی، جایگزین اسناد ضمانتی خواهد شد و اعتماد اجتماعی کارایی خود را بازمی‌یابد. نتایج بکارگیری ســامانه مرآت تا کنون نشــاندهنده موفقیــت ایــن الگو در شناخت افراد و ایجاد اعتماد است.

    عضویت
    close slider

    عضویت