samin
_

گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین:

گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین با در الگوی توسعه اجتماعی رسالت موضوع مدیریت زنجیره ارزش کسب و کارهای خرد و خانگی اعم از تعریف و طراحی محصول، تأمین مواد اولیــه، بازاریابی، عرضه در بــازار و خدمات پس از فــروش را برعهده دارد تا هســته‌های کارآفرینــی اجتماعی ( اعم از هســته‌های کاروزندگی و هسته‌های کاروکســب) در نقاط مختلف کشــور به فعالیت خود ادامه بدهند.

    عضویت
    close slider

    عضویت