samin
_

گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین:

نقش این گروه در نهاد مردمی رسالت ، اجرای الگوی کارآفرینی اجتماعی با سه هدف «تقویت اشتغالزایی»، «رونق تولید» و «ارتقای سواد اینترنتی و تجارت الکترونیک»، از طریق شکل گیری «هسته های کارآفرینی اجتماعی» و مدیریت زنجیره ارزش این هسته ها (از طراحی تا تولید و فروش محصولات آنها) می باشد. شعار این گروه، «هرخانه، یک کارخانه» و «تولید در شهرهای کوچک و روستا، مصرف در شهرهای بزرگ» است.