محمد حسین حسین زاده

مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره

انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

اعضا هیئت مدیره

علی سلطانی

رئیس هیات مدیره

مهدی یزدچی

نائب رئیس هیات مدیره

مصطفی عسکری پور

عضو اصلی هیات مدیره