در دیدار عباس زاده دبیر استان با زارع و غاربی، مدیر اقتصاد دانش بنیان و بازار فناوری و کارشناس سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت قدردانی شد. عباس زاده با بیان توضیحاتی به همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان با دانشگاه آزاداسلامی اردبیل اشاره کرد. در ادامه مدیران این دانشگاه خواستار بهره مندی کارکنان و دانشجویان از سامانه های سازمان های رهیاری شدند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!