ادب دبیر استان و مدیرکل کمیته امداد ومدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سمنان در خصوص اجرای طرح پنل های خورشیدی برای مددجویان کمیته امداد با همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت گفتگو کردند. در این گفتگو نقش سازمان های رهیاری در نهادمردمی رسالت و نحوه بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی از سامانه های این نهاد تشریح شد. ذوالفقاری مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با قدردانی از فعالیت هایی که در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت و توانمند شدن مددجویان صورت گرفته، خواستار گسترش این همکاری ها جهت استفاده کارکنان این سازمان و مددجویان از سامانه های نهاد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!