معاون اقتصادی استانداری بوشهر میزبان دبیر نهاد مردمی رسالت استان بود.

قاسمیان دبیر استان در گفتگو با باستین معاون اقتصادی استانداری با معرفی سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت، اهداف و الگوی تعالی اجتماعی را نیز تشریح کرد.

وی به کار و کسب هایی که در قالب این الگو در سراسر کشور بویژه استان بوشهر صورت گرفته اشاره کرد و گفت: توانمند شدن اعضای کانون های همیاری اجتماعی و تحقق شبک بهتر کارو زندگی اعضا از مهمترین اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت است.

معاون اقتصادی استانداری بوشهر با استقبال از فعالیت های که در مسیر ایجاد اشتغال خردو خانگی صورت گرفته خواستار همراهی در مسیر الگوی تعالی اجتماعی رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!