زارعیان راهبر تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان دزفول در گفتگو با فاضل مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استحکام دزفول با معرفی الگوی تعالی اجتماعی رسالت به تشریح فعالیت های نهاد مردمی رسالت بویژه شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی پرداخت و با استقبال این شرکت مواجه شد. فاضل در ادامه خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و بهره مندی اعضا از پلتفرم های نهاد شد.
در این جلسه مقرر شد با همکاری بیشتر دو مجموعه تمامی مراجعین به شرکت جهت سرمایه گذاری عضو این کانون همیاری اجتماعی شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!