شهریاری نماینده دبیراستان در راور، سازمان های رهیاری و نقش آنها درنهاد مردمی رسالت را برای محمودی رئیس آموزش و پرورش این شهرستان تشریح کرد. شهریاری با اشاره به همکاری سازمان های مختلف و دبیرخانه نهاد مردمی رسالت گفت: هدف اصلی نهاد تحقق سبک بهتر کارو زندگی برای اعضای کانون های همیاری اجتماعی است. محمودی نیز با استقبال از فعالیت سازمان های رهیاری خواستارهمکاری متقابل دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!