راهبر تیم مشاوره و راهنمایی بوشهر با حضور درشرکت توزیع برق استان با محمدی باغملایی مدیرمنابع انسانی این شرکت در خصوص خدمات غیرحضوری سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت گفتگو کرد. عریضی در این نشست به بیان توضیحاتی درخصوص دیگر سازمان های رهیاری نهاد مردمی رسالت و نحوه شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی پرداخت.درپایان مقرر شد با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شرکت توزیع برق بوشهر کارکنان این شرکت به جمع خانواده رسالت بپیوندند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!