قصری دبیر استان و حمدانی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان خرمشهر” همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی” را به عنوان رویکردهای الگوی تعالی اجتماعی رسالت برای معلاپور معاون مالی سازمان منطقه آزاد اروند تشریح کردند.وی به فعالیت اعضای کانون های همیاری اجتماعی و تعداد مشاغل خردی که در قالب این الگو در خوزستان ایجاد شده اشاره کرد و گفت: در استان ظرفیت های بسیاری برای ایجاد این نو کسب و کارها و اشتغال پایدار وجود دارد. معلاپور با ابراز خرسندی از فعالیت های نهاد مردمی رسالت خواستار همراهی الگوی تعالی اجتماعی رسالت و استفاده از بسترهای موجود در جهت بسط فرهنگ قرض الحسنه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!