عیدی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی اهواز در گفتگو با کرندی مدیرشرکت دانش بنیان دانش ایستامدار خوزستان به راهکارهای همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و صندوق نوآوی و شکوفایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره کرد. پلتفرم های سازمان های رهیاری و بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی از این پلتفرم ها از دیگر مباحث این گفتگو بود. در ادامه کرندی با اعلام خرسندی به جهت همراهی در مسیر الگوی تعالی اجتماعی رسالت خواستار گسترش تعامل دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!