قصری دبیر استان در جلسه ای با کوتیانی مدیرعامل شرکت شهید بهشتی دزفول نهاد مردمی رسالت و اهداف آن را تشریح کرد. وی با بیان نقش سازمان های رهیاری در نهاد به معرفی الگوی تعالی اجتماعی رسالت و اهداف آن پرداخت. کوتیانی حمایت از کار و کسب های خرد را قابل تقدیر دانست و خواستار بهره مندی از خدمات سامانه های سازمان های رهیاری شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!