سرحدی دستیار دبیر استان در گفتگو با ابراهیمی مدیرمالی شرکت کشتی سازی صدرا اهداف و ارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت را تشریح کرد.سرحدی، همیاری اجتماعی را محور مشترک دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با شرکت صدرا عنوان کرد. ابراهیمی نیز با استقبال از فعالیت های انجام شده در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت مقرر کرد با بهره گیری از این الگو و با توانمندسازی روستاهای اطراف شرکت صدرا در راستای توسعه کار و کسب های خرد اقدامات مثمر ثمری انجام پذیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!