دبیر نهاد مردمی رسالت استان درگفتگوبا طالبی مدیرکل دفتر امورروستائی و شوراهای استانداری یزد با تشریح نهاد مردمی رسالت در خصوص سامانه ام بازار و عرضه محصولات در این سامانه مطالبی بیان کرد.طالبی در ادامه یکی از وظایف دفتر امور روستائی و شوراها را هماهنگی و پیگیری به منظور پرداخت وام های خرد جهت توسعه اشتغال روستایی برشمرد وگفت: این مهم در الگوی تعالی اجتماعی رسالت طراحی شده است که با ایجاد هم افزائی بین اعضای کانون و بهره مندی از کمک های حامیان اعتباری به مسئولیت خود عمل خواهیم کرد و نتیجه آن تشویق مهاجرت معکوس به روستاها خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!