الگوی توسعه اجتماعی رسالت بازویی توانمند در مسیر اشتغال خرد تحقق الگوی توسعه اجتماعی رسالت با مولفه های همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی محور گفتگوی صیدآبادی دبیر شبکه توسعه اجتماعی رسالت استان و اصغر زاده فرماندهی تیپ 230شهید متاجی شد. اصغر زاده با تاکید بر تشکیل کانون همیاری اجتماعی تیپ 230شهید متاجی گفت : این الگو بازویی توانمند در راستای کمک به اشتغال و معیشت کارکنان ارتش خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!