پازهر رهیار آموزش عالی استان و محرابی مدیرمالی دانشگاه شهید چمران اهوازدرخصوص نحوه همکاری دو مجموعه گفتگو کردند. پازهر با تشریح نهاد مردمی رسالت و نقش سازمان های رهیاری در پیشبرد اهداف نهاد و الگوی تعالی اجتماعی رسالت گفت: کارکنان و دانشجویان دانشگاه شهید چمران می توانند مروج فرهنگ قرض الحسنه در جامعه باشند. وی در خصوص نحوه بهره مندی این سازمان از الگوی تعالی اجتماعی رسالت نیز مطالبی بیان کرد. این دیدار منجر به انعقاد تفاهم نامه بین دومجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!