شیرآبادی نمایندگی ایرانخودرو اهواز در گفتگوی کوره چین رهیار حمل و نقل استان خواستار بهره مندی از سامانه های سازمان های رهیاری شد. وی با استقبال از اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت و نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت خواستار همراهی این الگو شد. در این گفتگو مقرر شد با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی، کارکنان ایرانخودرو از سامانه های سازمان های رهیاری بهره مند شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!