نظری دستیار دبیر وسپهوند رهیار سازمانی با کشوری مدیرکل سازمان زندان ها در لرستان در خصوص تفاهم نامه منعقد شده دو مجموعه گفتگو کردند. نظری با بررسی شیوه نامه همراهی دبیرخانه نهاد و سازمان زندان ها در سطح استان، سامانه های سازمان های رهیاری و نحوه بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی از این سامانه ها را تشریح کرد.مدیر کل زندان های لرستان از فعالیت های نهاد بخصوص توانمند شدن مددجویان استقبال کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!