در دیدار سعیدپور دبیر نهاد مردمی رسالت استان با میرزا عسگری مدیرعامل نیروگاه برق بیستون کانون همیاری اجتماعی کارکنان این مجموعه شکل گرفت.سعیدپور با اشاره به نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت، بانکداری بدون شعبه بانک قرض الحسنه رسالت و اعتبار سنجی گروهی در سامانه مرآت را تشریح کرد. در ادامه و استقبال میرزاعسگری مدیرعامل نیروگاه برق بیستون از فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت، منجر به عضویت کارکنان در سامانه ام رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!