در گفتگوی صیدآبادی دبیر استان و دوگونچی رئیس اتاق اصناف شهرستان آق قلا بر تسهیل بهره مندی اصناف شهرستان از سامانه های نهاد مردمی رسالت تاکید شد.در نشستی که روسای اصناف آق قلا نیزحضور داشتند، صیدآبادی با تشریح نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت گفت: اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی به عنوان سازمان های حامی در جهت شکل گیری کانون های همیاری اجتماعی می توانند فعالیت داشته باشند.در ادامه دوگونچی رئیس اتاق اصناف شهرستان آق قلا بر بسیج واحدهای صنفی از سوی اتحادیه ها و اتاق اصناف به منظور حضور فعال درکانون های همیاری اجتماعی تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!