مرادحاصلی دستیار دبیر و مرادی امورفرهنگی استان در نشستی با حیدر پناه مسئول خدمات کارکنان و یوسفی مسؤل جهاد خانه سازی سپاه ایلام در خصوص نحوه بهره مندی کارکنان این سازمان از سامانه های سازمان های رهیاری گفتگو کردند. در این دیدار الگوی تعالی اجتماعی رسالت، سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت تشریح شد. درپایان این دیدار مقدمات شکل گیری کانون همیاری اجتماعی برای کارکنان این مجموعه فراهم شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!