در نشستی طالبی دستیار دبیر نهاد مردمی رسالت استان و رضایی راهبر تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان نوشهر با بابایی وحسینی مدیر و معاون برق غرب مازندران ارکان و ظرفیت های الگوی تعالی اجتماعی رسالت تشریح شد. در این جلسه با معرفی سازمان های رهیاری، چگونگی بهره مندی همه اعضا از ظرفیت های الگوی تعالی اجتماعی رسالت و پلتفرم های سازمان های رهیاری نیز تشریح شد. در پایان بابایی ضمن اعلام خرسندی به جهت همراهی در مسیر الگو و قدردانی از نهاد مردمی رسالت ، خواستار گسترش همکاری دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!