راهبرنهاد مردمی رسالت در گفتگو با معاون امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد بر مردمی سازی امور در این نهاد تاکید کرد. محمدحسین حسین‌زاده در این گفتگو ضمن معرفی نهاد مردمی رسالت به عنوان یک مجموعه مردمی و دغدغه مند باتاکید بر سخنان رهبری در خصوص مردمی سازی امور گفت: این آرمان در نهاد مردمی رسالت به صورت ویژه مورد اهمیت قرار گرفته است. وی با تاکید براهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت به فعالیت هسته‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف تولید در روستاها و شهرهای کوچک و مصرف در شهرهای بزرگ و نیز مهاجرت معکوس اشاره کرد.در ادامه معاون امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد به مجموعه اقدامات انجام شده توسط استانداری در الگوی تعالی اجتماعی رسالت در راستای کارآفرینی اجتماعی و جذب برخی صنایع و معادن به عنوان حامی اعتباری در نهاد مردمی رسالت اشاره کرد. شاه حسینی همچنین به دغدغه های استانداری یزد در خصوص ایجاد اشتغال برای خانواده های کم بهره و تمایل استانداری جهت همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت برای ایجاد اشتغال خرد اشاره کرد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!