زارع زاده مدیرعامل انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی و دره زرشکی دبیر استان در نشستی با حق جو مدیرکل فنی وحرفه ای یزد به نقش الگوی تعالی اجتماعی رسالت در تحقق کارآفرینی اجتماعی پرداختند و به مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه کارآفرینی اجتماعی و اشتغال های خرد و خانگی اشاره کردند.حق جو نیز با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه ای نقشی کلیدی در توسعه اشتغال و کارآفرینی دارد، آموزش های مهارتی برای ورود به کار و کسب و موفقیت در کارآفرینی را ضروری خواند.به گفته وی تعاملات دو مجموعه می‌تواند درایجاد مشاغل خرد و خانگی گره‌گشای متقاضیان کار و کسب باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!