ادب دبیر استان با حضور در دانشگاه دولتی سمنان با سعدالدین رئیس دانشگاه دیدار و در خصوص اهداف و فعالیت های نهاد مردمی رسالت گفتگو کرد.ادب به ظرفیت دانشگاه ها به عنوان یک نهاد علمی که می تواند مروج الگوی تعالی اجتماعی رسالت باشد اشاره کرد و گفت: مهاجرت معکوس از شهر به روستا می تواند مهمترین تاثیرکارآفرینی اجتماعی بخصوص در جامعه های کوچکتر نظیر روستاها باشد. در ادامه سعدالدین ضمن استقبال از الگوی تعالی اجتماعی رسالت گفت: پایداری یک کشور وابسته به توسعه روستاها است و در این راستا الگوی تعالی رسالت بهترین گام را برداشته است. وی همچنین بر همکاری دو جانبه بین دانشگاه سمنان و دبیرخانه نهاد مردمی رسالت تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!