غفاری دبیر استان با حضور در شهربابک با همراهان این شهرستان گفتگو و بر تلاش بیشتر در مسیر تحقق سبک بهتر کارو زندگی تاکید کرد.وی از زحمات قاسمیان نماینده سابق دبیر استان در شهربابک قدردانی و مهدی صاحبدل را به عنوان نماینده دبیر در این شهرستان معرفی کرد. غفاری تلاش بیشتر در جهت تحقق اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت را خواستار شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!