امدادی رهیار محدوده شهرستان صومعه سرا درگفتگو با روا بخشدار شهر گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه سرا بر نقش حامیان و فعالان اجتماعی در ترویج همیاری اجتماعی تاکید کرد. در این نشست امدادی ضمن تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت با هدف همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی به گسترش کارو کسب های خرد و خانگی و نقش تاثیر گذار اعضای فعال و فعالان اجتماعی در جهت گسترش همیاری اجتماعی در سطح جامعه اشاره کرد. بخشدار گوراب زرمیخ هم با استقبال از این الگو و خدمات شایسته نهاد مردمی رسالت به اعضای خود، مقرر کرد نسبت به شناسایی و معرفی افراد فعال و تاثیر گذار اقدام و همچنین خود به عنوان یک فعال اجتماعی و حامی در جهت گسترش فرهنگ قرض الحسنه و بهبود سبک بهتر کاروزندگی روستاییان فعالیت داشته باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!