تحقق کارآفرینی اجتماعی با الگوی تعالی اجتماعی رسالت
راهبر نهاد مردمی رسالت گفت در دیدار با امامی شهردار و مومنی رئیس شورای شهر نجف آباد گفت: همیاری اجتماعی، قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی از مهمترین مولفه هایی به شمار می روند که سبک بهتر کارو زندگی را برای اعضاء محقق می کنند.حسین زاده با تبیین ماهیت نهاد مردمی رسالت گفت: تاکنون در سراسر کشور و با بهره گیری از الگوی تعالی اجتماعی رسالت بیش از 50هزار کسب وکار خردو خانگی شکل گرفته است. در ادامه شهردار و رئیس شورای شهر نجف آباد از اقدامات دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در نجف آباد و بویژه حمایت از شرکت های دانش بنیان قدردانی کردند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!