صیدآبادی دبیر استان با آزمون مدیرشرکت تعاونی ایرانگردی و جهانگردی و پرورش اسب سردار آزمون در خصوص نقش آفرینی سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت گفتگو کرد. وی با تشریح اهداف الگوی تعالی اجتماعی رسالت از نقش موثر شرکت های بازرگانی نظیر شرکت آزمون در تحقق این الگو مطالبی را بیان کرد.در ادامه آزمون با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت در ترویج همیاری اجتماعی و تحقق سبک بهتر کارو زندگی، اظهارامیدواری کرد با اشاعه فرهنگ همیاری اجتماعی و قرض الحسنه شاهد بهبود وضع معیشتی مردم منطقه باشیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!