یزدی زاده دبیر و سرحدی دستیار دبیراستان، نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت را برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی بابل تشریح کردند. یزدی زاده همچنین با اشاره به فعالیت کانون های همیاری اجتماعی در خصوص سامانه های سازمان های رهیاری نیز توضیحاتی بیان کرد. در ادامه منفرد معاون توسعه و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بابل با اعلام خرسندی از سهولت دسترسی اعضای کانون های همیاری اجتماعی به این سامانه ها، خواستار همکاری گسترده تر دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!