نظری دستیار دبیر استان و سپهوند رهیار ادارات شهرستان خرم آباد در دیدار با ملکی معاون اداری مالی و پشتیبانی سازمان صدا و سیمای لرستان به تشریح سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت پرداختند. نظری با بررسی شیوه های همکاری دو مجموعه به بیان پیشنهاداتی در خصوص چگونگی ارتباط سازنده با این سازمان پرداخت . معاون اداری مالی و پشتیبانی سازمان صدا و سیمای لرستان با ابراز خرسندی از فعالیت های نهاد مردمی رسالت خواستارشکل گیری کانون همیاری اجتماعی برای کارکنان این سازمان شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!