در نشست فرخی دبیر عمران و انرژی و عباس زاده دبیر نهاد مردمی رسالت استان با سروری مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی و محمدی مدیر کل نهضت ملی مسکن، توسعه همکاری دو مجموعه تاکید شد. فرخی با تشریح ارکان الگوی تعالی اجتماعی رسالت و فعالیت های اعضای نهاد مردمی رسالت به ارائه گزارشی از روند همکاری دبیرخانه عمران و انرژی و بنیاد مسکن استان پرداخت.عباس زاده نیز به ظرفیت های استان در زمینه همیاری اجتماعی و تحقق کارآفرینی اجتماعی اشاره کرد. در ادامه سروری مدیر کل بنیاد مسکن استان با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت بر گسترش هرچه بیشتر تعاملات و همکاری دو مجموعه در استان تاکید کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!