آغاز اولین روز سال تحصیلی در دبیرستان الماس دانش اردبیل رنگ و بوی رسالتی گرفت. اصغریه لو دستیار دبیر استان اردبیل و اعترافی رهیار امید با حضور در مراسم صبحگاه، آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفتند وآرزوی سالی پربار برای دانش آموزان و معلمان داشتند. همچنین در یک نشست صمیمی در بین معلمان و کارکنان ضمن معرفی و تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت در خصوص نحوه عضویت و بهره مندی اعضا از سامانه های سازمان های رهیاری نیز مطالبی بیان شد. در پایان حقی مدیردبیرستان الماس دانش خواستار عضویت کارکنان در نهاد مردمی رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!