طالبی دستیار دبیر وعلیمحمدی رهیار آموزش و پرورش استان با حضور در دبستان پیشتازان ساری زنگ آغاز سال تحصیلی را نواختند.

طالبی همچنین در گفتگو با جلالیان مدیر این دبستان در مورد سامانه های نهاد و شکل گیری کانون همیاری اجتماعی مطالبی بیان کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!