خلق کارآفرینی اجتماعی بامولفه های قرض الحسنه و همیاری اجتماعی دبیر استان در نشستی با بشارتی مدیر عامل کارخانه و شرکت لبنیاتی آشوراده، به تشریح سازمان های رهیاری اجتماعی و نقش این سازمان ها در نهاد مردمی رسالت پرداخت .صیدآبادی در مورد فعال و بهینه سازی ظرفیت همیاری اجتماعی، استفاده از مولفه های قرض الحسنه در کنار فعالیت اجتماعی که در نهایت می تواند منجر به ایجاد کارآفرینی اجتماعی شود، مطالبی را بیان کرد. در پایان بشارتی ضمن استقبال از همراهی نهاد مردمی رسالت خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی و بهره مندی خانواده های کارکنان از سامانه های سازمان های رهیاری شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!