سبک بهتر کارو زندگی محور گفتگوی قاسمیان دبیرنهاد مردمی رسالت و ناصری مدیر سازمان همیاری شهرداری بوشهر شد. در این نشست که پیرامون هم افزایی و هماهنگی بیشتر در خصوص فعالیت اعضای کانون همیاری اجتماعی سازمان شهرداری های استان برگزار شده بود، ضمن پرسش و پاسخ در رابطه با سامانه های سازمان های رهیاری، ابعاد و ظرفیت های جدید بهره مندی اعضای این کانون ها از الگوی تعالی اجتماعی رسالت با محوریت سبک بهتر کارو زندگی بررسی شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!