صفرزاده دبیراستان در نشستی با محمدی نژاد رئیس سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری اردبیل نقش سازمان های رهیاری در نهاد مردمی رسالت را تشریح و در خصوص اهداف این نهاد مطالبی بیان کرد.وی همچنین درخصوص سامانه عضویت ام رسالت و سامانه ام بازار و نحوه عرضه محصولات در آن توضیحاتی بیان کرد. محمدی نژاد با اعلام خرسندی از سهولت دسترسی اعضای کانون های همیاری اجتماعی به سامانه های نهاد مردمی رسالت، خواستار تعامل دو مجموعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!