یونسی دستیار دبیر استان در دیداری با احمدی شهردار خمین در خصوص نحوه بهره مندی کارکنان این سازمان از سامانه های سازمان های رهیاری گفتگو کردند. در این دیدار همچنین الگوی تعالی اجتماعی رسالت، سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت تشریح شد. شهردار خمین نیز با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت گفت: جهت بهره مندی کارکنان و خانواده های آنها خواستار همکاری و تعامل بیشتر با دبیرخانه نهاد مردمی رسالت هستیم. در ادامه این دیداربرهمکاری های بیشتر دو مجموعه تاکید شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!