مرتضایی شهردار میانه در گفتگو با عباس زاده دبیرنهاد مردمی رسالت آذربایجان شرقی خواستار همراهی دبیرخانه نهاد مردمی رسالت شد.عباس زاده دبیر استان به نقش الگوی تعالی اجتماعی رسالت در تحقق سبک بهتر کار و زندگی برای اعضای کانون‌های همیاری اجتماعی اشاره کرد و در خصوص سامانه های نهاد مردمی رسالت بویژه ام رسالت و ام بازار مطالبی بیان کرد. در ادامه مرتضایی با تاکید بر توسعه همکاری ها، خواستار بهره مندی کارکنان شهرداری میانه از سامانه ها نهاد مردمی رسالت شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!