شهرداری کرمان با هدف بهره مندی کارکنان از سامانه های سازمان های رهیاری و با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی عضو نهاد مردمی رسالت می شود. غفاری دبیر استان در دیداری با مداح معاون اداری و مالی شهرداری کرمان و هادی زاده مدیرعامل فاوا در خصوص کارو کسب های که در قالب الگوی تعالی اجتماعی رسالت شکل گرفته، گفتگو کردند. مداح با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت و ابراز خرسندی از خدمات سامانه های سازمان های رهیاری گفت: جهت بهره مندی کارکنان و خانواده های آنها خواستار همکاری و تعامل بیشتر با دبیرخانه نهاد مردمی رسالت هستیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!