طالبی دستیار دبیر نهاد مردمی رسالت در مازندران و احمدیه از اعضای تیم مشاوره و راهنمایی شهرستان بابل در گفتگو با سرهنگ پورمدیرعامل شرکت مرغ اجداد با تشریح سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت در خصوص سامانه ام بازار و نحوه شکل گیری کانون همیاری اجتماعی توضیحاتی ارائه کردند.سرهنگ پور با اعلام آمادگی برا ی همراهی در مسیر الگوی تعالی اجتماعی رسالت، خواستار گسترش همکاری دو مجموعه شد. همچنین با شکل گیری کانون همیاری اجتماعی 500 نفر از کارکنان این شرکت به نهاد مردمی رسالت پیوستند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!