کانون همیاری اجتماعی کارکنان شورای حل اختلاف استان یزد با هدف هم افزایی و همیاری بین کارکنان شورا شکل گرفت. دره زرشکی دبیر استان در گفتگوبا حداد معاون توسعه شورای حل اختلاف یزد با بیان توضیحاتی در خصوص نحوه بهره مندی اعضای کانون های همیاری اجتماعی از سامانه های سازمان های رهیاری، شیوه های همکاری دو مجموعه را تشریح کرد.حداد نیز با قدردانی از دبیرو رهیار عدالت استان خواستار شکل گیری کانون همیاری اجتماعی کارکنان این اداره شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!