مدیرعامل شرکت مزرعه نمونه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از  شکل گیری کانون همیاری اجتماعی شرکت مزرعه نمونه استقبال کرد.

صیدآبادی دبیر استان در دیداری با آستانی، مدیرعامل شرکت مزرعه نمونه با اشاره به فعالیت های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت بر ظرفیت های همکاری دو مجموعه تاکید کرد.

در ادامه صیدآبادی، با تشریح الگوی تعالی اجتماعی رسالت، درخصوص پیوند آن با بهبود سبک بهتر کار و زندگی اعضای کانون های همیاری اجتماعی مطالبی بیان کرد.

آستانی نیز با استقبال از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت مذاکراتی در خصوص عضویت کارکنان  شرکت مزرعه نمونه در سامانه ام رسالت و بهره مندی از دیگر سامانه های نهاد  مردمی رسالت انجام داد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!