علوم پزشکی گلستان خواستار گسترش همکاری با دبیرخانه نهاد مردمی رسالت شدحدادی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان خواستار گسترش همکاری دبیرخانه نهاد مردمی رسالت استان شد. صیدآبادی دبیر استان در گفتگو با حدادی، الگوی تعالی اجتماعی رسالت، سازمان های رهیاری و نقش آنها در نهاد مردمی رسالت را تشریح و به نحوه بهره مندی کارکنان این سازمان از سامانه های سازمان های رهیاری اشاره کرد. حدادی نیز با قدردانی از همکاری های دبیرخانه نهاد مردمی رسالت با مجموعه های دانشگاه علوم پزشکی استان در سال های گذشته، خواستار گسترش این تعامل جهت استفاده کارکنان دانشگاه و سازمان های تابعه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!