طالبی دستیاردبیراستان و فرامرزی نماینده دبیردر جویبار در نشستی با حضور رستمعلی فرماندار و مسئولین جویبار با تاکید بر اهداف نهاد مردمی رسالت مبنی بر توسعه کار و کسب های خرد و خانگی با اولویت روستاها و شهرهای کوچک به اقدامات دبیرخانه نهاد در مازندران اشاره کرد. فرماندار جویبار با مثبت ارزیابی کردن نقش الگوی تعالی اجتماعی رسالت در ایجاد اشتغال خرد، فعالیت های نهاد مردمی رسالت را مثبت ارزیابی کرد.رستمعلی با قدردانی از عملکرد دبیرخانه نهاد مردمی رسالت خواستار توسعه همکاری دو مجموعه جهت ایجاد و حمایت از مشاغل خرد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!